CEZA HUKUKU
  Suç duyuruları ve soruşturma işlemleri
  Her seviyede ceza davaları
  Askeri ceza davaları
  Askeri Yargıtay'da (itiraz, temyiz, karar düzeltme,
    yargılamanın yenilenmesi) kanun yollarına müracaat 
  Sivil Yargıtay’da (itiraz, temyiz, karar düzeltme,
    yargılamanın yenilenmesi) kanun yollarına müracaat
  Adli sicil kaydı silinmesi
  TAZMİNAT ve SORUMLULUK HUKUKU
  Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi/Manevi Tazminat
  Haksız Fiil Sebebiyle Maddi / Manevi Tazminat
  Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
  İş Kazasından Kaynaklı Efor Kaybı, Maddi / Manevi
    Tazminat
  Beden Bütünlüğünün İhlali Sebebiyle Tazminat
    Davaları
  İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
  İşçi-İşveren İlişkileri Konusunda Hukuki Danışmanlık
  Bireysel İş Hukukundan Kaynaklanan İş Davaları
  İş Güvenliğine İlişkin İş Kazası Ve Meslek Hastalığı
    Davaları
  İşe İade Davaları
  Hizmet Tespiti Davaları
  İşsizlik Sigortası Davaları
  Toplu İş Hukukuna İlişkin Davalar
  Sendikal Tazminat Davaları
  Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğan Davalar
  MİRAS ve AİLE HUKUKU
  Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması
  Tenkis- Tanıma Davaları
  Miras Sebebiyle İstihkak Davaları
  Mirasta Denkleştirme Davaları
  Boşanma ve nafaka davaları
  Mal rejimi ve mal paylaşımı davaları
  Maddi ve manevi tazminat davaları
 
  İDARİ YARGI HUKUKU
  Askeri, iş ve görev kazalarından doğan tazminat
    davaları
  İdari iş ve görev kazalarından doğan tazminat davaları
  İdari işlemlerin iptali, askeri ve sivil personelin göreve
    iade, tayin sicil iptal davaları
  İCRA İFLAS HUKUKU
  İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine dayalı ve iflas
    yoluyla icra takipleri
  İcra hakimliğinde görülen şikayet, itiraz, itirazın
    kaldırılması ve istihkak davaları
  İhtiyati haciz talepleri
  İtirazın iptali ve menfi tespit davaları
  İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
  Nafaka alacaklarının takibi ve çocuk teslimi
  GAYRİMENKUL HUKUKU
  Kadastro ve tapu davaları
  İmar hukukundan kaynaklanan davalar
  Kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırma davaları

  Kat mülkiyeti davaları

  Kiralama hukukundan kaynaklanan davalar
  Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve yap-işlet-devret
    sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
  İstisna/eser sözleşmelerinden kaynaklanan inşaat
    hukuku davaları
  Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile iştira ve şufa
    (önalım) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
  Kentsel dönüşüm kapsamında riskli bina tespiti ve
    yıkım kararına karşı itiraz ve iptal davaları
  TÜKETİCİ HUKUKU
  Ayıplı mal ve hizmetten, kredi kartından, tüketici 
    kredisinden, devre tatil sözleşmesinden, paket tur
    sözleşmesinden kaynaklanan tüketici hakem heyeti
    müracaatları ve davalar
  Kooperatifler için sürekli Hukuk müşavirliği ve
    münferit davaları
  Avukatlık ve danışmanlık hizmetleri
  SİGORTA HUKUKU
  Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
  Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
  Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
  Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları
  Yangın sigortası davaları
  Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
  Tıbbi malpraktis davaları
  Ferdi Kazalara ilişkin davalar
  Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar